ReadyPlanet.com
BC วันนี้

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจจัดโครงการบริการวิชาการ หัวข้อ การสร้างสื่อดิจิทัลประเภท Stop Motion ด้วยโปรแกรม ProShow

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์  อินต๊ะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 19 -20 มิถุนายน พ.ศ.2557 ที่ผ่านมา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และอุทธยานการเรียนรู้TK Park ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ หัวข้อ การสร้างสื่อดิจิทัลประเภท Stop Motion ด้วยโปรแกรม ProShow แก่ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ขึ้น ณ ห้องบริการไอทีช้อปปิ้งมอลล์ ชั้น 1 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

การวิพากษ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2557 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมธรรมสรณ์ โดยมี ผศ.ดร.ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ตัวแทนจากผู้ประกอบการ ให้การต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการจากภายนอกมาให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงหลักสูตร เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ผลการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ หัวข้อ “Logo Contest for e-Business”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์   อินต๊ะขัน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ เปิดเผยว่า เมื่อพฤหัสบดี ที่ 30 มกราคม 2557 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ นำโดยประธานสาขาวิชา อาจารย์เนตรดาว  โทธรัตน์ พร้อมด้วยทีมงานอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้ดำเนินงานตามโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ หัวข้อ “Logo Contest for e-Business” ขึ้นในงาน Management Fair ครั้งที่ 7

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 4 เมษายน 2557 จำนวน 2 หลักสูตรที่เปิดรับดังนี้ 1.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (Business Computer) 2.หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business)

ข่าวประชาสัมพันธ์

 บัณฑิตจิตอาสา เสียสละเพื่อส่วนรวม
สงวนลิขสิทธิ์ © 2555 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง.

site hit counter